استنت بیلیاریBILIARY STENT

انواع استنت ها

استنت پلاستیکی پانکراس Pancreatic

استنت پلاستیکی بیلیاری Double Pigtail Stent

استنت پلاستیکی بیلیاری Single Stent

استنت پلاستیکی بیلیاری Preassembled Kit

استنت بیلیاری :

مورد استفاده در تنگی های بدخیم و یا خوشخیم مجاری صفراوی وفیستول صفراوی