استنت دئودنوم DUODENAL STENT

انواع استنت ها

استنت پلاستیکی پانکراس Pancreatic

استنت پلاستیکی بیلیاری Double Pigtail Stent

استنت پلاستیکی بیلیاری Single Stent

استنت پلاستیکی بیلیاری Preassembled Kit

استنت دارای پوشش دئودنال/کولون به همراه  non-TTS REPLACEMENT:

مورد استفاده برای تومور و فیستول های دستگاه گوارش

  • دارای لوله ی فلزی قوی برای رد شدن راحت از مجرا
  • درای BALL ENDS برای محکم قرار گرفتن در بافت
  • آزاد سازی بسیار واضح تحت اشعه