کاربری :

جهت برداشتن سنگهای مجاری صفراوی توسط ERCP ، از این وسیله میتوان استفاده کرد .