بالون دیلاتاسیون

کاربری :

این محصول برای اتساع یا درمان تنگی دستگاه گوارش مری / پیلور در نظر گرفته شده است.

ویژگی ها:

1) مجهز به دو مارکر رادیواکتیو ، مشاهده در زیر اشعه ایکس آسان است.

2) اندازه بالون در سه سایز

3) اندازه بالون مختلف برای انتخاب ، تقاضای بالینی مختلف را برآورده می کند.

4) پس از جمع شدن کاف بالون  ، از کانال کار 2.8 میلی متر به راحتی عبور کنید.

5) ساخته شده توسط مواد مقاومت در برابر فشار بالا ، ایمنی اتساع را تضمین می کند.