همکاران محترم سایر شرکت ها در سایر استان ها ، چنانچه قصد همکاری به عنوان نماینده توزیعی در اسنان خود را دارید ، فرم ذیل را تکمیل و ارسال نمایید تا پس از بررسی با شما تماس گرفته شود . همچنین تایید همکاری فقط در شرایطی امکان دارد که شرکت متقاضی در چارچوب ضوابط اداره کل تجهیزات پزشکی ، اقدام به ثبت نام در شرکت های توزیعی و در سایت IMED نموده باشد .

همکاران محترم سایر شرکت ها در سایر استان ها ، چنانچه قصد همکاری به عنوان نماینده توزیعی در اسنان خود را دارید ، فرم ذیل را تکمیل و ارسال نمایید تا پس از بررسی با شما تماس گرفته شود . همچنین تایید همکاری فقط در شرایطی امکان دارد که شرکت متقاضی در چارچوب ضوابط اداره کل تجهیزات پزشکی ، اقدام به ثبت نام در شرکت های توزیعی و در سایت IMED نموده باشد .