کاربری :

جهت جاگذاری استنت و سایر ابزارهای خاص آندوسکوپی و  ERCP