فرم متقاضی استخدام (خدماتی)

  • منطقه / خیابان اصلی
  • نام شرکت / حوزه فعالیت / مدت فعالیت / سِمت / علت تغییر شغل / حقوق دریافتی / شماره تماس محل کار قبلی