فورسپس بیوپسی:

وسیله ای جهت نمونه برداری بافت از دستگاه گوارش و مشاهده با اندوسکوپ

در 2 مدل دندانه دار و بدون دندانه که در مدل دندانه دار امکان داشتن ظرفیت بیشتر برای نمونه برداری و جلوگیری از لغزش پنس در طول

نمونه برداری وجود دارد.

در 2 مدل روکشدار و بدون روکش که مدل روکشدار ترجیحا مورد قبول است زیرا روکش پنس مانع از آسیب زدن به کانال کار اسکوپ می گردد.

در 2 سایز 160 سانتی متری برای اندوسکوپی و 230 سانتی متری برای کولونوسکوپی .

P2-FORCEPS

فورسپس بیوپسی:

وسیله ای جهت نمونه برداری بافت از دستگاه گوارش و مشاهده با اندوسکوپ

در 2 مدل دندانه دار و بدون دندانه که در مدل دندانه دار امکان داشتن ظرفیت بیشتر برای نمونه برداری و جلوگیری از لغزش پنس در طول

نمونه برداری وجود دارد.

در 2 مدل روکشدار و بدون روکش که مدل روکشدار ترجیحا مورد قبول است زیرا روکش پنس مانع از آسیب زدن به کانال کار اسکوپ می گردد.

در 2 سایز 160 سانتی متری برای اندوسکوپی و 230 سانتی متری برای کولونوسکوپی .

P2-FORCEPS