معرفی نماینده توزیع در استانها :

توزیع کنندگانی که مایل هستند تا نامشان در لیست نمایندگان توزيع مورد تایید در سایت اداره کل تجهیزات پزشکی نمایش داده شود ، ملزم هستند تا پس از ثبت نام و طی مراحل تایید صلاحیت ، اقدام به ثبت درخواست توزیع کالا برای شرکت بهبود سلامت ایکاد در سامانه نمایند .

sales agent pic

CONTACT US

Address : Unit101, 1th Floor, No6, Twelve Alley, Seoul Str, Tehran, IRAN
CONTACT  US
Phone : +98 21 88 21 32 75
Fax : +98 21 88 06 84 13/ext:102
Email : info@bsekad.co