لوازم یکبار مصرف آندوسکوپی

لوازم یکبار مصرف آندوسکوپی به استثنا لوازم E.R.C.P شامل محصولات مورد استفاده در بخش های آندوسکوپی میباشد و شامل :
  • نمونه برداری از مجاری گوارشی           …..        ( توسط فورسپس بیوپسی )
  • برداشت پولیپ                                  …..       ( توسط اسنیر پلی پکتومی )
  • هموستاز و جلوگیری  از خونریزی           …..       ( توسط هموکلیپ )
  • تزریق ماده اسکلروز                            …..       ( توسط سوزن اسکلروتراپی )
  • گشادکردن مجاری گوارشی                 …..        ( توسط بالون دیلاتاسیون )