E.R.C.P ( بهبود سلامت ایکاد )

ERCP پروسه ایی پیچیده است که بدون نیاز به بیهوشی کامل انجام می شود. درمان‌های زیادی از طریق ERCP می تواند انجام شود و از جراحی باز جلوگیری شود. ERCP مخفف کلمه Endoscopic Retrograde Cholangio Pancreatography است. این وسیله ترکیبی از اندوسکوپی و رادیولوژی است.که نه تنها در درمان بلکه در تشخیص بسیاری از بیماری های پانکرانس، مجاری صفراوی ، کیسه صفرا وکبد از آن استفاده می شود. بلکه می‌تواند تصاویری عالی از ناهنجاری های مجاری لوزالمعده و کیسه صفرا فراهم کند و همچنین دارای این قابلیت است که در هنگام تصویر برداری درمان های لازم برای بسیاری از ناهنجاری ها انجام دهد.ناهنجاری هایی که می تواند با ERCP تشخیص و مورد درمان قرار گیرد شامل: بیماری‌های لوزالمعده شدید و مزمن، تومورها و سرطان‌های لوزالمعده، مجاری صفرا،کیسه صفرا و کبد و سنگ‌های لوزالمعده و کیسه صفرا، بسته شدن مجرای صفراوی و لوزالمعده. البته باید ذکر کرد که کاربرد ERCP تنها به موارد بالا منتهی نمی‌شود. ERCP درمان تهاجمی بسیار کوچکی را ایجاد می کند که عمدتاً نیاز به بستری شدن بیمار وجود ندارد.

لوازم شامل : گاید وایر  – اسفنکتروتوم – بالون خروج سنگ – بسکت خروج سنگ – استنت های بیلیاری