Slide

پگ PEG

8
33
9

پگ (PEG ) یا فیدینگ تیوب  چیست ؟

زمانی که بیمار به دلایـل مختلـف قـادر بـه تغذیـه ي کافی و کامل از طریق دهـان نباشـد ، گاستروسـتومی یک روش جراحی براي ایجاد سـوراخی در معـده بـا هــدف رســاندن غــذا و مایعــات مــی باشــد. یکــی از روشهاي گاستروستومی دایم پگ گذاري است .

در این روش یک لوله از طریق پوست شکم وارد معده شده و تغذیه بیمار (مایعات رقیق و میکس شده ) از طریق این لوله صورت میگیرد .

مزایا : این روش باعث بهبود تغذیه شـده، هزینه و عـوارض کمى دارد و نسبت به لوله ي بینى- معـدى راحـت تـر تحمل میشود و مهمتر از همه مراقبت از بیمـار را در منزل امکانپذیر میکند

مراقبتهاي قبل از گذاشتن پگ :

 • هفتــه قبــل از موعــد گذاشــتن پــگ از مصــرف آسپرین و رقیق کنندهي خون خودداري شود .
 • از 8 ساعت قبل ، از خوردن و آشامیدن پرهیز شود.
 • در صورتی که بیمار شما دندان مصـنوعی دارد آن را قبل از عمل خارج نمایید.

مراقبتهاي بعد از گذاشتن پگ :

 • باید به درجه بندى روى لوله دقت شـود تـا جابجـا شدن لوله به داخل معده یا خارج از آن از نظر پنهـان نماند
 • قبل از شروع تغذیه ي روزانه ، لوله باید 360 درجه بـه چپ و راست چرخانده شود تا از چرخش راحت لوله و عدم چسبندگی اطمینان حاصل شود
 • زمانی که بیمار در تخت استراحت میکند براي جلوگیري از انعقاد خون در پاها، آنها را بالا نگهدارید و حرکت دهید.

تغذیه :

 • با مشورت کارشناس تغذیه براي بیمـار خـود غـذاي میکس شده ي کم شیرین ، پرپروتئین و پرکالري مصرف کنید.
 • وعده هـاي غـذایی مختصـر و متعـدد (هـر 3سـاعت به میزان توصیه شده) توصیه میشود
 • از مصرف مایعات به همراه غذا اجتناب کنید
 • قبل از هر بار تغذیه غذاي باقیمانده در معده را با استفاده از سرنگ کشیده و اندازه گیري کنید، اگر حجم آن بیش از 100 میلی لیتر بود بیمار را یک نوبت تغذیه نکنید و در صورت تکرار به پزشک اطلاع دهید.
 • در طی تغذیه و یک سـاعت پـس از آن بیمـار را بـه حالت نیمه نشسته بنشانید تا از ریفلاکس مري یا برگشت مواد به داخل پگ جلوگیري شود .
 • پزشک ممکن است از شما بخواهد فشار داخل شـکم بیمار را از طریق خروج هـوا قبـل و بعـد از غـذا دهی کاهش دهید ، براي کاهش فشار ، درِ لولـه را بـه مـدتی که پزشک تجویز کرده است باز نگهدارید
 • بهتر است مایع آماده شـده بـراى تغذیـه بـا نیـروى جاذبه و در عرض5/0 تا 1 ساعت به تدریج درون معده برود. دادن سریع غذا از طریق لوله باعث افزایش ریفلاکس(بازگشت غذا) معده به مرى میشود.
 • ریختن 30 الی60 میلی لیترآب ولرم پس از هر بار تغذیه یا تجویز دارو براي پاك شدن لوله ي تغذیه از موادغذایی و جلوگیري از انسداد ضرورت دارد .
 • براي اضافه کردن آب به موادغذایی یا کـم کـردن مقدار آن با پزشک خود صحبت کنید .
 • در بیماران مبتلا به کمبود آنزیم لاکتاز( افرادي کـه پس از مصرف شیر دچار دل پیچه و اسهال میشوند) از فرآورده هاي لبنی جـایگزین اسـتفاده شود.
 • لوله گاستروستومی را در دسترس بیمار قرار ندهید.

 

دادن دارو :

اگر داروي بیمـار بـه صـورت قـرص اسـت ابتـدا در 30 سی سی آب گرم حل شود، سپس دارو را در داخل سرنگ بکشید درِ لوله ي غذا دهی را باز کنید و دارو را از طریق سرنگ گاواژ وارد کنید.

 

مراقبت از آسپیراسیون :

پریدن مقداري از غذا یا برگشت استفراغ به داخل ریه باعث آسپیراسیون میشود. اگر بیمار دچار حالت خفگـی یـا مشـکل در تـنفس باشد باید غذادهی را فوراً قطع کنید ، بیمار را به پهلو بخوابانید و با پزشک تماس بگیرید .اگر بیمار دچار استفراغ شد غذادهی را قطع کنید و بعد از یک ساعت دوباره شروع کنید و اگر دوبـاره شروع به استفراغ کرد غذادهی را کاملاً قطع کنید.اگر تهوع و استفراغ براي 24 ساعت آینـده بـر طرف نشد با پزشک معالج تماس بگیرید.

 

مراقبت از دهان :

حتی اگر بیمار شما از راه دهان چیزي نمیخـورد از دهان وي مراقبت کنید ؛ لثه و دندانهـا و زبـان را هر روز تمیز کنید و با اجازه ي پزشک از یک محلـول شستشو استفاده کنید. لبها باید با لوسیون چرب شود در صورت خونریزي لثه به پزشک اطلاع دهید

مراقبت از دهانه (استوما) :

 • هر روز ناحیه ي پوسـت اطـراف اسـتوما را بـا آب و صابون شستشو داد ه و بعد از شستشو خشک کنید
 • در صورت وجو دلمه با سرم فیزیولوژي و به آهستگی آن را برداشته سپس با آب ساده شستشو دهید.
 • رنگ طبیعی استوما قرمـز روشـن اسـت ؛ در صـورت تغییر رنگ اسـتوما بـه بـنفش، تغییرغلظـت و یـا میـزان ترشحات معده و یا تحریک پوست اطـراف اسـتوما بـه پزشک اطلاع دهید .
 • روزي دو بار پوست اطراف برش جراحـی مشـاهده شود و در صورت بروز ترشح از اطراف لولـه، پانسـمان تعویض گردد
 • از قرارگیري لوله در محل مناسب اطمینـان حاصـل شود
 • در صورت قرمزي و سوزش اطراف استوما از پماد زینک اکساید بر روي پوسـت اطـراف اسـتوما اسـتفاده کنید

بازگشت توانایی تغذیه از راه دهان:

پگ تا مدتی که بلع بیمار کامل و تغذیه خوب شود، باقی مانده و سپس با مراجعه به مرکز درمانی خارج گردد . بعد از خـروج پـگ، جـاي خـروج آن بـا پانسـمان استریل معمولی تا بسته شدن کامل زخم پانسمان شود .

علایم هشدار دهنده :

 • در صورت مشاهده ي هرگونه مشکل سریعاً به مرکز بهداشتی- درمانی مراجعه کنید .
 • در صورت علایم خونریزي معده: استفراغ یا مدفوع خونی و یا ترشحات خونی از پگ
 • در صورت علایم انسداد روده: تهوع، استفراغ، تورم شکم، درد و سفتی شکم
 • در صورت عفونت ناحیه ي استوما: قرمـزي و تـورم، تب، درد، ترشحات چرکی و بدبو و گرمی در محل
 • در صورت علایم ناشی از سندرم دامپینـگ : احسـاس پري در شکم، قلنج، تهوع، استفراغ، اسـهال، خسـتگی، تپش قلب، تعریق فراوان و سرگیجه
 • کاهش وزن، اسهال یا یبوست
 • در صورت خارج شـدن لولـه بـه صـورت تصـادفی : پوست تمیز شده و پانسمان استریل روي محـل خـروج لوله گذاشته شد ه و فوراً به مرکز درمانی مراجعه شـود . در صورت عدم جاگذاري مجدد لوله، راه ایجاد شـده بعد از گذشت 4 الی 6 ساعت مسدود خواهد شد
×

با سلام

جهت ارسال پیام از طریق واتساپ ، کادر پایین را کلیک نمایید

× چگونه می‌توانم به شما کمک کنم؟